Zgłoszenia - formularz

Zawody *
Nazwisko *
Imię *
Płeć *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Stopień niepełnosprawności *
Symbol przyczyny niepełnosprawności *
Rodzaj legitymacji *
Numer legitymacji - 12 cyfr *
Wszystkie dane dostępne po wykupieniu członkostwa na stronie: www.legitymacje.azs.pl. W przypadku braku dostępu do konta prosimy zamiast numeru legitymacji wpisać "brak dostępu".
Nazwa klubu AZS *
Status studenta *
Rozmiar koszulki *
Specjalna dieta? *
Czy potrzebujesz zakwaterowania? *
Pokój z dostosowaniem dla osoby z niepełnosprawnością? *
Inne informacje dla organizatora
Zaakceptuj oświadczenia : *
  1. Zapoznałem się z komunikatem, regulaminem oraz programem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  2. Mój stan zdrowia pozwala na udział w wybranych przeze mnie zawodach.
  3. Jestem świadoma/-y, że administratorem moich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą ul. Kredytowa 1a ; 00-056 Warszawa, e-mail: zg@azs.pl, więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności na: http://azs.pl/images/dokumenty/RODO-klauzula.pdf.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie mojego wizerunku w celach marketingowych przez Akademicki Związek Sportowy.
  5. Wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału niezwłocznie poinformuję organizatora drogą mailową: imp@azs.pl. W przypadku rezygnacji z udziału po terminie zakończenia zgłoszeń pokryję koszty uczestnictwa (nie dotyczy choroby, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim bądź nagłych sytuacji losowych rozpatrywanych indywidualnie).